Kabuki Japanese Restaurant

Address:
485 N Alisal Rd Solvang, CA
Phone:
(805) 693-8289
Email:
chin@kabukirestaurant.com