Lupita's Store

Address:
610 N Milpas St Santa Barbara, CA
Phone:
(805) 884-4016