A White Jasmine Inn

Address:
1327 Bath St Santa Barbara, CA
Phone:
(805) 966-0589
Social: