Gem Shop The

Address:
3417 State St Santa Barbara, CA
Phone:
(805) 687-2540