Your Place Thai Restaurant

Address:
22 N Milpas St Santa Barbara, CA
Phone:
(805) 966-5151